Sosyal güvenlik uzmanlığı hakkında bilinmesi gerekenler.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Kurumun ihtiyaçlarına göre açtığı giriş sınavları ile çeşitli öğrenim dallarında mezun uzman yardımcıları istihdam etmektedir.

Bu rehber, KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı emrinde görev yapan ve kariyer meslek mensubu olan Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcıları, görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek; kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak; kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak; kurumun görev alanına giren konularda proje önerileri geliştirmek; görevlendirildikleri konularda Kurum içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek; görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek gibi görevleri yerine getirirler.

Uzman yardımcılığına giriş 

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığına giriş, yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü olarak yapılan giriş sınavları sonucuna göre olmaktadır.

Giriş sınavına, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, mühendislik, fen edebiyat, eğitim bilimleri, iletişim, ticari bilimler fakültelerinin Kurumca belirlenecek bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlardan, Kurum tarafından ihtiyaç duyulan eğitim dallarından mezun olanlar katılabilmektedir.

Giriş sınavına katılabilmek için, adayların geçerliliği devam eden YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olması veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gerekir. 

Uzman yardımcılarının atanması

Giriş sınavını kazananlar, Kurum tarafından istenecek belgelerle birlikte yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır, uzman yardımcıları bu plan dahilinde yetiştirilir.

Uzman yardımcıları, aday memur eğitiminden itibaren; yetiştirmek, tecrübe kazandırmak ve vatandaşa yönelik hizmetleri yerinde görmelerini sağlamak amacıyla, taşra teşkilatının en üst amirinin gözetiminde 1 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir.

Uzman yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanınca belirlenen uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar. Uzman yardımcıları verilen görevlerin ilgili mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, bağlı bulundukları daire başkanına karşı sorumludurlar. 

Tez hazırlamaları

Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde daire başkanı, uzman veya öğretim üyeleri arasından belirlediği tez danışmanını ve Kurumun görev alanı ile ilgili hazırladığı bir tez önerisini bildirirler. Tez konusunun süresi içinde bildirilmemesi halinde Kurum tarafından re’sen tez konusu belirlenir.

Uzmanlık tezi, Kurumdan aylıksız izinli ayrılmalar ile doğum izni, üç ayı geçen hastalık veya refakat izni hariç olmak üzere, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.

Sınav kurulu tarafından incelenen tez, kurul tarafından tespit edilecek değerlendirme gününde uzman yardımcısı tarafından sözlü olarak savunur ve uzman yardımcısı üyelerin sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Uzmanlık yeterlik sınavı

Uzman yardımcısı kadrosunda adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl fiilen çalışmış olan ve hazırladığı uzmanlık tezi kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç iki ay içinde sınav kurulu tarafından klasik usulde yazılı olarak yapılır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Meslekten çıkarılmaları

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve SGK’da durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanmaları

Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve YDS’den uzman yardımcılığı döneminde alınmış en az (C) seviyesi veya dengi yabancı dil belgesini yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıllık süre içerisinde ibraz eden uzman yardımcısı boş kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

Uzman kadrolarına atandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılmış olanlardan yeniden atanma talebinde bulunanlar, boş kadro bulunmak şartıyla ve SGK Başkanının onayı ile uzman olarak tekrar atanabilirler.

Yurtdışında eğitimleri

Uzman ve Uzman Yardımcıları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim veya doktora çalışması yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

Ücretleri

Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman yardımcılarının maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

2016 yılı ikinci altı aylık döneminde göreve başlayacak bekar ve  çocuksuz bir “Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı” 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde aylık net 3.961 TL maaş alabilecektir. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak 1 inci derece kadroda görev alacaklar için 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

(memurunyeri.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir