Olağanüstü halin kamu çalışanlarına etkileri

Olağanüstü halin ilan edilmesiyle kamu çalışanlarına bazı sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukları yerine getirmeyenlere bazı cezalar uygulanabilecektir.

Görevlendirme : 

Adli ve idari yargı ile askeri teşkilatta çalışan personel hariç olmak üzere, bölge valisi, il valisi ve kaymakamın uygun göreceği kamu görevlileri, olağanüstü hal süresince bölge olağanüstü hal kurulu ile il ve ilçe olağanüstü hal bürolarında kendi kadroları ile çalıştırılabilirler.

Çalışma Süresi ve İzinler:

Gerekli görülen hallerde çalışılan işyerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında günlük iş saatleri, işlerin niteliğine ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir.

Hafta Tatili Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Öğle Dinlenmesi Kanunu, hükümleri kısmen veya tamamen uygulanmayabilir. 

Olağanüstü Hal Kanununda, kamu çalışanının mazeret izinleri konusunda herhangi bir sınırlamadan bahsedilmemiştir. Ancak Sağlık Bakanlığından il sağlık müdürlüklerine ve kamu hastanelerine gönderilen genelgede, memurlara verilecek istirahat raporlarının ikinci bir emre kadar, başhekimliklerce imzalanması kararına varılmasıyla, hastalık izinleri konusunda zımni bir kısıtlamadan bahsedilebilir.(Konuyla ilgili haberimiz için tıklayınız.)

Çalışma yükümlülüğünün uygulanmasında kuruluşların görev ve hizmetlerinin aksatılmaması ve yükümlülerin mesleki faaliyetleri gözönünde bulundurulur.

Ceza hükümleri:

Bölge valisi veya il valisi tarafından, Olağanüstü Hal Kanununu veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Fazla çalışma ücreti:

Olağanüstü hal ilanından sonra, bu işlerde görevlendirilen kamu hizmetlerine, görev alanların kadro derecelerine bakılmaksızın ve saat tahdidi gözetilmeden, olayın özelliği ile görevin mahiyeti nazara alınarak, normal çalışma saatini geçen her saat için, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve miktarda fazla çalışma ücreti Bakanlar Kurulu kararı ile ödenebilir.

Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi değildir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklıdır.

Disiplin cezası uygulanması:

Bölge valisi ve görevlendirilmeleri veya görevli olmaları halinde il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere bölgelerinde çalışan ve Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren bütün personele Olağanüstü Hal Kanununu uyarınca verilen görevleri yapmamaları veya savsaklamaları veya alınan tedbirlere uymamaları halinde, tabi oldukları disiplin mevzuatında bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın, durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını doğrudan doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidirler. Bölge ve il valisi, adli ve askeri personel hariç olmak üzere birinci fıkra kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ile diğer görevliler hakkında da yukarıda belirtilen eylemlerinden dolayı brüt aylık ücretlerinin 1/30 – 1/8 arasında belirleyeceği miktarda ücret kesme cezası uygulayabilirler.

Olağanüstü hal hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ…

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.