Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı “yazılı ve sözlü” iki aşamalı oldu

Kamu çalışanları, görevlerinde yükselebilmek ve unvan değişikliği için iki aşamalı sınava tabi tutulacak. Bu sınavın ilk basamağı yazılı, ikinci basamağı sözlü olacak. Ancak, bu iki sınav sonucunda,  yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, yüksek olan adaylar başarılı sayılacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte, 17/10/2016 tarih ve 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak, kamuda görevde yükselme sınavı, yeniden tanımlanarak görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklara, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları şartı getirildi.

Buna göre, 

  • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.
  • Yazılı sınavda en az 60 puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
  • Adayların başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecek.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava çağrılan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecek. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacak.

Daha sonra yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en yüksek olan adaydan başlamak üzere atamalar yapılacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile, kurumların, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini yapılan bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri, kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği, ve söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılacağı şartı getirildi.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.