Doğum yapan memurun yarı zamanlı çalışma hakkı

yılı başında yapılan kanuni  düzenlemeye(6663 sayılı Kanun) göre, doğum yapan memura doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi.

Memur, bu hakkını talep ederse kullanabiliyor. 

Buna göre doğum yapan memura, analık izninin bitiminden itibaren kullanmak üzere;

  • Birinci doğumda 2 ay,

  • İkinci doğumda 4 ay,

  • Üçüncü ve sonraki doğumlarda 6 ay,

  • Engelli doğan çocuk için 12 ay,

süreyle yarı zamanlı çalışma tercihi veriliyor. Bu hak anne memurun isteğine bırakılmıştır. Ayrıca bu iznin kullanımı sırasında süt izni verilmeyecektir.

Diğer yandan, çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde belirlenen süreler 12 ay olarak uygulanıyor, yani 12 ay boyuncu yarı zamanlı çalışma tercihini veriyor. Memur, 8 saatli mesaisini 4 saat çalışarak tamamlayabiliyor.

Bu çalışma şeklinde, memura,  izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler(ek ders ücreti, fazla mesai, bazı görev tazminatları gibi..) hariç malî hakları ile sosyal yardımları tam olarak ödenir.

ANNE-BABAYA, ÇOCUKLARI İLKOKUL ÇAĞINA GELİNCEYE KADAR YARI ÖDEMELİ, YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek 43.Madde eklenerek, yeni bir uygulama daha getirilmektedir. Doğum yapan memurlar ile eşi doğum yapan memurlar, isterlerse çocukları mecburi ilköğretim çağına gelinceye kadar, normal çalışma sürelerinin yarısı kadar çalışabilirler. Yani yani günlük 8 saatlik çalışma yerine 4 saat çalışılabilecek.

Ek 43.Maddeye göre, doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Ancak, bu çalışma sırasında memur maaşını yarı şekilde alacak, SGK kesintileri de yarı yarıya düşecek, derece ve kademe ilerlemeleri de kullanılan süre kadar gecikmiş olacak…

Buna paralel olarak bu hükümde SGK açısından yapılacak işlemler belirlenmiştir. Yarı zamanlı çalışma demek, yarım maaş, yarım hizmet, yarım SGK kesintisi demektir. Bu durum emeklilikte ek gösterge ve makam tazminatından faydalanılması için aranılan en az 6 ay ve en az 2 yıl sürelerin hesabını da kullanılan süre kadar geciktirecektir.

Yarı zamanlı süreler SGK’ya tutar ödemek suretiyle borçlanılabilinecektir. Ancak memur bu süreleri borçlansa dahi derece ve kademelerini olumlu şekilde etkilemeyecek, ek gösterge ve makam tazminatı için aranılan sürelerin de tamamlanmasına yol açmayacaktır. Yarı zamanlı çalışmanın getiriliş mantığından hareketle, çalışılmayan yarı sürenin de emeklilikte ek gösterge için 6 aylık sürenin, makam tazminatı için de 2 yıllık sürenin tamamlanmasına dahil edilmesinin, bu sürelerin de derece ve kademe ilerlemelerine katılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını belirtmekte fayda görmekteyiz.

Konuyla ilgili 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenerek, çalışma hayatındaki değişiklikler ile sosyal güvenlik uygulamaları uyumlu hale getirilmiştir.
“EK MADDE 11- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenir. Bu maddenin primlerin ve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleri yarım zamanlı çalışanlardan ek 3 üncü madde uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanır.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanların 41 inci maddede belirtilen esaslara göre, haklarında mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların ise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarına ilişkin tüm unsurlar üzerinden güncel katsayılar ile kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.
40 ıncı maddede yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigortalıların yarım zamanlı olarak çalışılan sürelere ilişkin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi yarısı kadar uygulanır. Emeklilikte ek gösterge ile makam ve görev tazminatına hak kazanılmasında aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri de yarım olarak dikkate alınır.”

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.