Yabancı dil taminatı hakkında bilinmesi gerekenler

Çalışanlar.Net-04/01/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”le kamu personeli dil sınavı genel ve tek bir sınav haline getirilmiştir. Yeni sınavın adı “Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavı(YDS)” olarak belirlenmiştir.

Bu vesile ile yabancı dil tazminatı hakkında bilinmesi gerekenleri bir dosya halinde Çalışanlar.Net takipçilerinin dikkatine sunmak istedik. İşte ayrıntılar…

Yabancı Dil Tazminatının Kanuni Dayanağı

Yabancı dil sınavına ödenecek dil tazminatının kanuni dayanağı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. Buna göre, yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.

Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir.

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz

570 sayılı KHK hükmü gereğince Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile yukarıda belirtilen miktarları aşmamak üzere aylık yabancı dil tazminatı ödenmesine ilişkin esaslar 11.04.1997 tarihinde Başbakan oluru ile yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre, KPDS tazminatının ödenmesi; personelin unvanına, bilinen yabancı dile ve bilinen yabancı dilden kamu kurumunca yararlanıp yararlanılmadığına göre değişmektedir. Ayrıca tazminatlar, bazı kişilere sabit bir miktar olarak (maktu), bazı kişilere de KHK ile belirlenen katsayıların memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden ödenmektedir.

Kapsam dahilindeki personele dil tazminatı için belirlenen gösterge rakamlarının (maktu olarak belirlenenler hariç) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilir.

Kurumlarında yabancı dil bilgisinden yararlanılan personele, yararlanılmayanlara oranla bir miktar fazla tazminat ödenir. Ancak C seviyesi ve üzerinde puan alan Yönetmelik kapsamındaki her personele dil tazminatı ödenir.

Maaşı yüksek olanın dil tazminatı daha yüksek olur. Çünkü tazminat miktarı ilgili kanunda katsayılara göre belirlenmiştir.

Çalışılan kuruma göre tazminat miktarı daha yüksek olur. Bazı kurumlarda çalışanların yabancı dilinden yaptıkları işlerde fiilen yararlanılıyor olmasa bile, kanundan gelen bir hak olarak yararlanılıyor gibi dil tazminatı önenir.(Dışişleri bakanlığında ve üniversitelerin akademik kadrolarında en yüksek, öğretmenlerde en düşük gibi).

Katsayılar:

Yabancı dilinden kurumunca yararlanılan personele;

A Düzeyi(96-100) 1200 x katsayı=Dil Taminatı Miktarı(TL)

A Düzeyi(90-95) 900 x katsayı= Dil Taminatı Miktarı(TL)

B Düzeyi(80-89) 600 x katsayı= Dil Taminatı Miktarı(TL)

C Düzeyi (70-79) 300 x katsayı= Dil Taminatı Miktarı(TL)

Diğer personele;

A Düzeyi(96-100) 750 x katsayı=Dil Taminatı Miktarı(TL)

A Düzeyi(90-95) 750 x katsayı= Dil Taminatı Miktarı(TL)

B Düzeyi(80-89) 500 x katsayı=Dil Taminatı Miktarı(TL)

C Düzeyi (70-79) 250 x katsayı= Dil Taminatı Miktarı(TL)

Dil tazminatının sabit miktarda (maktu) ödenmesi:

Teknik Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il yada bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolara atanan yüksek mühendis, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden filen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri 375 sayılı KHK’nın 2. maddesi uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda;

A düzeyinde olanlara 19.000.000 lira,

B düzeyinde olanlara 11.000.000 lira,

C düzeyinde olanlara 7.000.000 lira, ödenir.

Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 400 milyar lirası için (küsuru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yatırım ödeneği miktarı her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır.

Bu ödemeden yararlanacak olan personele ayrıca aşağıda bahsedilecek olan yabancı dil tazminatı ödenmez.

Yabancı Dil Tazminatının Ödenmesine İlişkin Diğer Hususlar

1)Yabancı dil sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır. C düzeyinde olanların yabancı dil tazminatı kesilir.

2)Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

3)Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

4)İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

Çalışanlar.Net

Çalışanlar.Net, 1 Mayıs 2012 tarihinde yayın hayatına başlamış, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör çalışma hayatı konularında içerik üreten tematik bir haber sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.