Objektif Kriterle Yapılan Sendika İşyeri Temsilcinin İş Rotasyonuna Mahkemeden Onay

Kadastro Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, rotasyon kapsamında 657 sayılı Yasanın 76.maddesi uyarınca … yerinin değiştirilmesinin işyeri temsilcisi olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada; idare mahkemesi, objektif kriterlere göre yapılması şartıyla, işyeri temsilcinin rotasyona tabi tutulmasını uygun buldu.

İşte o mahkeme kararı:

ORDU İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/1150

KARAR NO: 2013/1004

DAVACI:

DAVALI: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü /ANKARA

VEKİLİ:

DAVANİN ÖZETİ_______ : … Kadastro Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfında kontrol memuru olarak görev yapan davacı tarafından, rotasyon kapsamında 657 sayılı Yasanın 76.maddesi uyarınca … Kadastro Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 13.07.2012 olur tarihli işlemin; hukuka aykırı olduğu, işyeri temsilcisi olması nedeniyle rotasyon gerekçesi ile yerin değiştirilemeyeceği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15.maddesi ile 657 sayılı Yasanın 76.maddesi uyarınca rotasyon uygulaması kapsamında bulunduğu bölgede zorunlu çalışma süresini doldurduğu için atamasının yapıldığı, aynı hizmet sınıfında … ilinde toplam 27 yıl 7 ay olmak üzere görev yaptığı, davacının 4 tanesi Tapu Müdürlüğü olmak üzere 5 tercihte bulunduğu, Tapu Müdürlüklerinde kadrosu bulunmayan Teknik Hizmetler Sınıfında atanmak üzere tercih bildiren personelin atanma taleplerinin dikkate alınmadığı, … Kadastro Müdürlüğü’ne 2012 rotasyonu kapsamında atanmak üzere ilk tercih olarak bildiren 3 personelin atamasının yapıldığı, 3.bölgeden sonra 1. ve 2. bölgeye atama yapılmasını zorunlu kılan bir mevzuat hükmünün olmadığı, … Kadastro Müdürlüğüne zorunlu çalışma süresini doldurduğu halde yerinde kalan hiçbir personelin olmadığı, işlemde hukuka aykırılık olmadığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ordu İdare Mahkemesince; dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava, … Kadastro Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfında kontrol memuru olarak görev yapan davacı tarafından, rotasyon kapsamında 657 sayılı Yasanın 76.maddesi uyarınca … Kadastro Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 13.07.2012 olur tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; “Kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri” hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda anılan kanun hükmü uyarınca, memurların naklen atanması ve görev değişikliği konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşik yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

20.06.2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; “Hizmet Alanı: Büyükşehir statüsündeki illerin aynı hizmet bölgesindeki anakent ilçelerinin tamamı ile diğer il merkezleri ve ilçelerin her birini,…Hizmet Bölgesi: bu Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan il merkezleri ile ilçelerin tespit edilecek bölgelerini, Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını, Zorunlu Atama ve Yer Değişikliğine Tabi Personel: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli ifade ettiği,”, Atama Şekilleri başlıklı 6. maddesinde; Yönetmelikte öngörülen atama şekilleri arasında zorunlu çalışma surelerini tamamlayanların yer değiştirme suretiyle atanmasına yer verildiği, “Naklen atama, atama dönemi ve başvuru” başlıklı 7. maddesinde; “Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir. Genel Müdürlük tarafından otomasyon sistemi üzerinden atama gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapılacak atamanın takvimi Genel Müdürlükçe belirlenir ve ilan edilir. (2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma suresini tamamlayanlar ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel, ek-2’de yer alan Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formunu doldurarak, her yılın 1-15 Nisan tarihleri arasında hizmet birimine verir. Hizmet birimleri başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 15-30 Nisan tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de 1-15 Mayıs tarihleri arasında kendi görüşlerini ekleyerek, insan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler. Bu tarihler dışında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Hizmet süresinin hesabında Eylül ayı sonu esas alınır. Bu tarih itibarı ile ilan edilen kadroların niteliklerini taşımayanların ataması yapılmaz. (3) Genel Müdürlük, başvuran personelin; atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı ve hizmet süresini dikkate alarak atama işlemlerini tamamlar. Birinci tercihlerine yerleştirilemeyenler varsa, sırasıyla diğer tercihleri dikkate alınarak aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulurlar. (4) Yapılan müracaatlar Haziran ayında değerlendirilir ve durumu uygun olanların atamaları en geç Temmuz ayı sonuna kadar yapılır. (5) Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir. Ancak, kadastro hizmetlerine yönelik çalışmalarda bu süre üç aya kadar uzatılabilir. (6) Atama ve yer değiştirme taleplerinin dikkate alınması için, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel hariç atanılan en son hizmet biriminde en az iki yıl hizmet yapılması zorunludur. Ancak, karşılıklı yer değiştirme, eş durumu ve sağlık durumu taleplerinde bu süre aranmaz. (7) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, sadece personelin belirttiği acil ve zorunlu hallerin belge ile ispatı halinde değerlendirilir ve uygun görülenlerin talepleri yerine getirilebilir. (8) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına bu maddede yer alan sürelere-bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir.”, Zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanların yer değiştirme suretiyle atanması başlıklı 9. maddesinde; “Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan personelin ataması, personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapmak istediği, yönündeki talebi, kamu yararı ve hizmet gerekleri de göz önüne alınarak yapılır.”, Hizmet birimlerinin bölgelere ayrılması başlıklı 14. maddesinin 3. fıkrasında; “Taşra hizmet birimlerinde; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.”, Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi” başlıklı 15. maddesinde; “(1) Bu Yönetmelikteki özel hallere ilişkin istisnai hükümler hariç olmak üzere; 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen personelin fiili hizmet süresi; a) 6 ncı bölgede iki yıl, b) 5 inci bölgede iki yıl, c) 4 üncü bölgede üç yıl, ç) 3 üncü bölgede dört yıl, d) 2 nci bölgede beş yıl, e) 1 inci bölgede beş yıldır. Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi hallerinde Genel Müdürlük onayı ile bu süreler uzatılabilir. (2) Bölge ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında bulunanlar aynı hizmet alanında on yıl görev yapabilirler. On yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanı değiştirilir. (3) Zorunlu atamaya tabi personel ile Mühendis ve Kontrol Mühendisi dışında kalan, diğer personel aynı hizmet alanında on beş yıl görev yapabilirler. On beş yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanı değiştirilir. (4) Büyükşehirlerin aynı hizmet bölgesinde yer alan anakent ilçelerinde geçirilen süreler, aynı hizmet alanından sayılır ve süreleri birbirine ilave edilerek toplamı esas alınır. (5) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle, ataması yapılamayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler 1 inci ve 2 nci hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden sayılır. (6) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına on tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak resen ataması yapılır. (7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadro unvanlarına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir. (8) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin atanması, zorunlu çalışma süresini tamamladığı tarihi takip eden ilk atama dönemi içinde gerçekleştirilir. (9) Personelin isteği ve talebinin uygun görülmesi kaydıyla, personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmadan daha alt hizmet bölgesine atanması mümkündür. (10) Hizmet gereği dışında yapılan geçici görevlendirmelerde geçen süreler, personelin kadrosunun bulunduğu hizmet bölgesinden ve zorunlu çalışma süresinden sayılmaz. Hizmet gereği yapılan geçici görevlendirmeler Genel Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.”, Diğer personel başlıklı 18. maddesinde; “(1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalan personelin, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları hakkında da bu Yönetmeliğin ve Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.(2) Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel, ihtiyaç olan bölgelere talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanlar resen atanabilir.”, Geçici 1. maddesinde ise; “1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte personelin görev yaptığı hizmet birimlerinde geçen süreler, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.” kurallarına yer verilmiştir.

2012 yılı genel atama döneminde uygulanacak esaslar ve ilke kararlarının tespiti için oluşturulan komisyonca alınan 28.03.2012 tarih ve 1 sayılı kararda ise; 2012 yılına münhasır kalmak üzere davacının da dahil olduğu diğer unvanlarda yer alan personel için aynı hizmet alanında 25 yılını tamamlayan personelin hizmet alanlarının değiştirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 22,10.1982 tarihinde … Tapulama Müdürlüğünde Teknisyen olarak göreve başladığı, sonrasında kapatılan … Kadastro Müdürlüğünde Tapulama Teknisyeni, Fen Memuru ve Kadastro Teknisyeni olarak görevine devam ettiği, 1990-1992 yılları arasında kapatılan … Kadastro Müdürlüğünde görev yaptığı, buradaki süre hariç göreve başladığı tarihten dava konusu işlemin tesis edildiği tarihe kadar olan dönemde yaklaşık 25 yıldan fazla aynı hizmet bölgesinde görev yapması nedeniyle 28.03.2012 tarih ve 1 sayılı Komisyon Kararı uyarınca tesis edilen uyuşmazlık konusu 13.07.2012 olur tarihli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemi ile alt bölgede yer alan … Kadastro Müdürlüğü’ne kontrol memuru atanması üzerine işbu davanın açıldığı görülmektedir.

İdarelerin, kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, personelin bir hizmet biriminde uzun süre görev yapmasının, gerek personel ve gerekse hizmet yönünden ortaya çıkartabileceği olumsuzlukları gidermek ve yine personelin, ekonomik, kültürel ve coğrafi koşulları bakımından farklı yurt bölgelerinde hizmet yapmalarını sağlamak gibi amaçlarla “rotasyon” uygulaması yapılabileceği açıktır. Ancak, bu uygulamanın objektif ölçütlere bağlanması ve personel arasında herhangi bir nedenle ayrıma yol açacak şekilde uygulanmasından kaçınılması gerektiği de açıktır.

Olayda; davacının Teknisyen, Tapulama Teknisyeni, Fen Memuru ve Kontrol Memuru branşında aynı hizmet bölgesinde ve aynı hizmet sınıfında 25 yıldan fazla görev yaptığı, rotasyon uygulaması sonucu davacıyla birlikte aynı konumda olan diğer personelin de görev yerlerinin değiştirildiği, teknik hizmetler sınıfında yer alan davacının 5 tercihte bulunduğu, tercihlerinden Gülyalı, Ünye, Bulancak ve Terme Tapu Sicil Müdürlüğüne sınıfı itibariyle atanabileceği bir kadro olmadığı için atanamadığı, … Kadastro Müdürlüğüne ise hizmet puanı yetersizliği nedeniyle atanamadığı görülmüş olup, yer değiştirme yönetmeliğinin 15.maddesi ile 657 sayılı Yasanın 76.maddesi uyarınca … Kadastro Müdür atandığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan, davacı tarafından, işyeri temsilcisi olduğu nedeniyle sebep gösterilmeksizin yerinin değiştirilemeyeceği iddia edilmiş ise de; işlemde yer değişikliği gerekçesinin rotasyon olduğunun belirtilmesi ile idarenin kendisine tanınan takdir yetkisini, kamu yararı amacı doğrultusunda kullanmak suretiyle tesis ettiğinin ve davacının görev yerinin değiştirilmesinde sübjektif bir neden ve açık bir takdir hatası da bulunmadığının anlaşılması karşısında anılan itiraz yerinde görülmemiştir.

Bu durumda, davacının rotasyon kapsamında 657 sayılı Yasanın 76.maddesi uyarınca … Kadastro Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 13.07.2012 olur tarihli işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

-Davanın REDDİNE,

-Aşağıda ayrıntısı gösterilen 220,80.-TL. Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,-Davanın karara bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, Artan posta ücretinin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,-Mahkememizce verilen bu karara karşı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46/2. maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay Başkanlığı’na hitaben yazılmış ve Mahkememize verilecek dilekçeyle Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulabileceğinin taraflara tebliğine,03.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir