İmza atması gereken yere paraf atan memura ceza verildi

Müdür yardımcılarından birinin görevden ayrılması üzerine kendisin devredilen işleri yapmak istemeyen ve yazılı emir verilerek işleri yapması istenen müdür yardımcısının, imzalaması gereken evrakları sadece paraflaması nedeniyle hakkında verilen disiplin cezası hukuka aykırı bulunmadı.

Söz konusu olayda;

-Meslek içi eğitim nedeniyle görevinden ayrılan müdür yardımcısına ait görevler, başka bir müdür yardımcısına devredilmiştir.

-Kendisine görev devredilen personel, ilgili Genel Müdürlüğün görev devrine ilişkin genelgesini gerekçe göstererek, verilen görevleri yerine getirmeyeceğini dilekçe ile ilgili amirine bildirilmiştir.

-Amir,  dilekçedeki iddiaları yerinde görmeyerek, devredilen görevleri yapması için ilgili müdür yardımcısına yazılı emir vermiştir.

-Müdür yardımcısı, devredilen görevlerle ilgili işlemlerden imzalaması gerekenleri, sadece paraflamakla yetinmiştir.

-Müdür yardımcısı hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde uyarma cezası verilmiştir.

-Verilen disiplin cezasına karşı ilgili disiplin kurulu yapılan itiraz reddedilmiştir.

-Disiplin cezası verilmesi ve yapılan itirazın reddi işleminin iptali istemi ile açıklan davaya bakan Mahkeme,  yapılan işlemlerde hukuka aykırılık görmeyerek davanın reddine karar vermiştir.

İlgili Mahkeme  Karar:

T.C.

MANİSA

I. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO    :2012/794

KARAR NO:2013/1136

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Manisa Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, uyara cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 24.02.2010 tarih ve 822 sayılı işlem ile bu cezaya karşı yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin işlemin ; hukuka aykırı olduğu, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2009/10-1681 sayılı genelgesine uygun davrandığı, yetki devrinin usulsüz olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Davacı hakkında verilen disiplin cezasının usul ve esas bakımından mevzuata uygun bir şekilde tesis edildiği, davacının verilen disiplin cezasının iptaline ilişkin talebinin reddine dair yapılan işlemde de hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Manisa 1. idare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-a maddesinde “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak” uyarma cezasını gerektiren eylemler arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Manisa Tapu Sicil Müdür Yardımcılarından birisinin TAKBIS eğitimi için görevden ayrılması üzerine bu müdür yardımcısına ait görevlerin yine müdür yardımcısı olan davacıya devredilmesine rağmen davacı tarafından bu görevlerin yerine getirilmediği ve getirilmeyeceğinin de tapu müdürüne verilen dilekçe ile belirtilmesi nedeniyle hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde teklifi uygun olarak uyarma cezasıyla cezalandırılması ve bu cezaya karşı yapmış olduğu itirazın da disiplin kurulu tarafından reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, dava dilekçesi ile soruşturma aşamasında davacının alman ifadesi, idarenin savunması, disiplin soruşturma raporu, ekleri ve tüm dosya kapsamından, bir müdür yardımcısının meslek içi eğitim sebebiyle geçici olarak görevinden ayrılması nedeniyle bu müdür yardımcısına ait görevlerin davacıya devredilmesine rağmen davacı tarafından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2009/10-1681 sayılı genelgesi gerekçe gösterilmek suretiyle tarafına tevdi olunan görevleri yerine getirmeyeceğinin dilekçe ile tapu müdürü tarafından dilekçesindeki iddiaların yerinde görülmediği, görevini yapması gerektiği yine davacıya yazılı olarak bildirilmesine rağmen davacının tarafına tevdi olunan işlere ilişkin belgeleri imzalamak yerine paraflamakla yetindiği, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bahse konu genelgesi tetkik edildiğinde uyuşmazlığa konu yetki devrinde genelgeye aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, davacının Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-a maddesi uyarınca cezalandırılması ve bu cezaya karşı yapmış olduğu itirazın reddedilmesine ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın REDDİNE, aşağıda dökümü yapılan 86,30 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 660 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen tarihten itibaren (30) gün içerisinde Manisa Bölge idare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 08.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir