Görevde yükselme sınavının esasları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak görevde yükselme sınavları, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav; görevde yükselme kapsamındaki diğer görevlere atanacaklar için ise sadece yazılı sınav şeklinde olmaktadır.

Görevde yükselme sınavlarına girecek olan kamu personeli için, görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru ve başvurunun nasıl yapılacağı; sınav konularının nasıl belirleneceği ve adayların sınav konularından önceden haberlerinin olup olmayacağı; sınavı kimin yapacağı; başarılı olmak için kaç puan alınması gerekeceği; sözlü sınava kimlerin gireceği; sözlü sınavın nasıl yapılacağı; atanacak personelin nasıl belirleneceği gibi hususlar önem teşkil etmektedir.

Görevde yükselme sınav duyurusu ve başvuru nasıl yapılır?

Kurumlar, görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonları yazılı sınavlardan önce duyururlar.

İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan memurlar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, yasal izin kullanmakta olanlar personel de sınava katılabilir.

Başvuruda bulunanlardan, aranan şartları taşıyanlar kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav konularını kim belirler?

Yazılı sınav sorularının hangi konularda olacağı, mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı tarafından; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından; görevde yükselme uygulamaları kapsamındaki diğer kurumlar için ise kendileri tarafından belirlenir.

Hangi konulardan sınav yapılacağı önceden belirtilir mi?

Yazılı sınavda sorulacak soruların hangi konulardan olacağı, konu başlıkları itibariyle sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınavı kim yapar?

-Yazılı sınav kurum ve kuruluşların kendileri tarafından yapılabileceği gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

-İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; yazılı sınavı kendileri yapabilecekleri gibi, talep etmeleri halinde bu kurumların görevde yükselme sınavları İçişleri Bakanlığınca merkezî olarak yaptırılır.

-Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları; yazılı sınavı kendileri yapabilecekleri gibi, talep etmeleri halinde bu kurumların görevde yükselme sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezî olarak yaptırılır.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için kaç puan almak gerekir?

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir.

Sözlü sınav kimler için yapılır?

Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için, yazılı sınavdan sonra sözlü sınav yapılır.

Sözlü sınava girmek için kaç puan almak gerekir?

Sözlü sınava girmek için yazılı sınavda en az belli bir puanın alınmış olması şartı bulunmamaktadır.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavda ne sorulur?

Sözlü sınava alınan personel, 5 kişiden oluşan sınav kurulu her bir üyesi tarafından;

-Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

-Genel kültürü ve genel yeteneği,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

gibi hususlarda yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav kurulu üyeleri tarafından sözlü sınav değerlendirmesi yapılırken, soracakları sorulara verilecek cevaplara göre personel hakkında puan verilebileceği gibi, üyelerin soru sorma gereği duymadan kanaatlerine göre puan vermelerine engel bir husus da bulunmamaktadır.

Sözlü sınav puanı nasıl belirlenir?

Sınav kurulunun her bir üyesinin 100 tam puan üzerinden verdiği puanlar toplanır ve toplam puan üye sayısına bölünerek personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için kaç puan almak gerekiyor?

Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan alınmış olması gerekir.

Başarı sıralaması

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

-Sözlü sınava girmesi gerekenler için: Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar, sözlü sınav puanına göre başarı (70 puan ve üstünde puan alanlar başarılı sayılır) sırasına dizilir. Bu personelin yazılı sınavda aldığı puanın başarı sıralamasına etkisi yoktur.

-Sözlü sınav şartı olmayanlar için: Sözlü sınav şartı olmayan görevlere atanacak olanlar yazılı sınav puanına göre başarı (sınav duyurusunda belirtilen puan ve üstünde puan alanlar başarılı sayılır) sırasına dizilir.

Başarı sıralamaları kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

Atama

Görevde yükselme sınav duyurusunda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar personel, başarı puanı sırasına göre boş kadro veya pozisyonlara atanırlar.

Atama yapılacak son sıradaki aday ile aynı puana sahip adayların olması durumunda, hangi personelin atanacağı konusunda ise ilgili düzenlemelerde herhangi bir hüküm yer almaması nedeniyle uygulamada sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Memurunyeri.com olarak, kurumların çıkaracakları özel yönetmeliklerle bu konuyu açıklığa kavuşturacaklarını düşünmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir