Usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza miktarları(Yıllar itibariyle)

A-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları(VUK-352)

I inci derece usulsüzlükler:

1- Sermaye şirketleri:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      148

2017      126

2016      126

2015      120

2014      110

2013      110

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      90

2017      80

2016      80

2015      77

2014      70

2013      70

3 - İkinci sınıf tüccarlar:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      45

2017      40

2016      40

2015      39

2014      36

2013      35

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      21

2017      19

2016      19

2015      18

2014      17

2013      17

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      12

2017      11

2016      11

2015      10,6

2014      9,7

2013      9,4

6- Gelir vergisinden muaf esnaf:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      5,70

2017      5

2016      5

2015      4,8

2014      4,4

2013      4,3

II nci derece usulsüzlükler:

1- Sermaye şirketleri:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      80

2017      70

2016      69

2015      66

2014      60

2013      60

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      45

2017      40

2016      40

2015      39

2014      36

2013      35

3 - İkinci sınıf tüccarlar:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      21

2017      19

2016      19

2015      18

2014      17

2013      17

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      12

2017      11

2016      11

2015      10,6

2014      9,7

2013      9,4

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      5,70

2017      5

2016      5

2015      4,8

2014      4,4

2013      4,3

6- Gelir vergisinden muaf esnaf:

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      3,20

2017      2,80

2016      2,7

2015      2,6

2014      2,4

2013      2,4

B-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza(VUK-MÜKERRER MADDE 355)

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      1.600

2017      1.400

2016      1.370

2015      1.300

2014      1.200

2013      1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      800

2017      700

2016      690

2015      660

2014      600

2013      600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      400

2017      350

2016      340

2015      330

2014      300

2013      300

4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      1.200.000

2017      1.100.000

2016      1.100.000

2015      1.060.000

2014      970.000

2013      940.000

C-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması(VUK-353):

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      240

2017      210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

*Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      120.000

2017      110.000

2016      110.000

2015      106.000

2014      97.000

2013      94.000

2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      240

2017      210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

*Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      12.000

2017      11.000

2016      11.000

2015      10.600

2014      9.700

2013      9.400

*Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      120.000

2017      110.000

2016      110.000

2015      106.000

2014      97.000

2013      94.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      240

2017      210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      5.700

2017      5.000

2016      5000

2015      4800

2014      4400

2013      4300

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      290

2017      260

2016      260

2015      250

2014      230

2013      230

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      900

2017      800

2016      800

2015      770

2014      700

2013      700

*Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      180.000

2017      160.000

2016      158000

2015      150000

2014      140000

2013      140000

9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      1200

2017      1100

2016      1100

2015      1060

2014      970

2013      940

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      900

2017      800

2016      800

2015      770

2014      700

2013      700


USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI TABLO HALİNDE AŞAĞIDADIR:

Tabloyu göremiyorsanız TIKLAYINIZ...

Konu Yıllar İtibariyle Mitkarlar(TL)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(VUK-352)
I inci derece usulsüzlükler            
1- Sermaye şirketleri 110 110 120 126 126 148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70 70 77 80 80 90
3 - İkinci sınıf tüccarlar 35 36 39 40 40 45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 17 17 18 19 19 21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9,4 9,7 10,6 11 11 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,3 4,4 4,8 5 5 5,70
II nci derece usulsüzlükler            
1- Sermaye şirketleri 70 60 66 69 70 80
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 35 36 39 40 40 45
3 - İkinci sınıf tüccarlar 17 17 18 19 19 21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 9,4 9,7 10,6 11 11 12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,3 4,4 4,8 5 5 5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,4 2,4 2,6 2,7 2,80 3,20
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza(VUK-MÜKERRER MADDE 355) 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1200 1200 1300 1370 1400 1600
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600 600 660 690 700 800
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300 300 330 340 350 400
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 940000 970000 1060000 1100000 1.100.000 1.200.000
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
(VUK-353)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 2013 2014 2015 2016 2017  2017
190 190 200 210 210 240
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 94000 97000 106000 110000 110.000 120.000
2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190 190 200 210 210 240
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9400 9700 10600 11000 11.000 12.000
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 94000 97000 106000 110000 110.000 120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190 190 200 210 210 240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4300 4400 4800 5000 5.000 5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230 230 250 260 260 290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700 700 770 800 800 900
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 140000 140000 150000 158000 160.000 180.000
9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 940 970 1060 1100 1.100 1200
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700 700 770 800 800 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Not:Bilgi amaçlıdır. Olabilecek maddi hatalardan sitemiz sorumlu değildir.