Özel usulsüzlük ceza miktarları (Yıllar itibariyle)

A-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza(VUK-MÜKERRER MADDE 355)

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      1.600

2017      1.400

2016      1.370

2015      1.300

2014      1.200

2013      1.200

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      800

2017      700

2016      690

2015      660

2014      600

2013      600

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      400

2017      350

2016      340

2015      330

2014      300

2013      300

4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      1.200.000

2017      1.100.000

2016      1.100.000

2015      1.060.000

2014      970.000

2013      940.000

B-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması(VUK-353):

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      240

2017      210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

*Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      120.000

2017      110.000

2016      110.000

2015      106.000

2014      97.000

2013      94.000

2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      240

2017      210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

*Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      12.000

2017      11.000

2016      11.000

2015      10.600

2014      9.700

2013      9.400

*Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      120.000

2017      110.000

2016      110.000

2015      106.000

2014      97.000

2013      94.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      240

2017      210

2016      210

2015      200

2014      190

2013      190

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      5.700

2017      5.000

2016      5000

2015      4800

2014      4400

2013      4300

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      290

2017      260

2016      260

2015      250

2014      230

2013      230

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      900

2017      800

2016      800

2015      770

2014      700

2013      700

*Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      180.000

2017      160.000

2016      158000

2015      150000

2014      140000

2013      140000

9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      1200

2017      1100

2016      1100

2015      1060

2014      970

2013      940

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

Yıllar      Tutarlar(TL)

2018      900

2017      800

2016      800

2015      770

2014      700

2013      700

Not:Bilgi amaçlıdır. Olabilecek maddi hatalardan sitemiz sorumlu değildir.