Özel usulsüzlük ceza miktarları (Yıllar itibariyle)

Tabloyu göremiyorsanız TIKLAYINIZ...

Dayanak Açıklama 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza(VUK-MÜKERRER MADDE 355) 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1200 1200 1300 1370 1400 1600
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600 600 660 690 700 800
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300 300 330 340 350 400
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 940000 970000 1060000 1100000 1.100.000 1.200.000
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
(VUK-353)
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 2013 2014 2015 2016 2017  2018
190 190 200 210 210 240
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 94000 97000 106000 110000 110.000 120.000
2-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 190 190 200 210 210 240
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 9400 9700 10600 11000 11.000 12.000
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 94000 97000 106000 110000 110.000 120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 190 190 200 210 210 240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4300 4400 4800 5000 5.000 5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 230 230 250 260 260 290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 700 700 770 800 800 900
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 140000 140000 150000 158000 160.000 180.000
9-4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 940 970 1060 1100 1.100 1.200
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700 700 770 800 800 900
 

Not:Olabilecek maddi hatalardan sitemiz sorumlu değildir.