Emeklilere ikramiye farkları ödenecek

“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın, 30 yıl üstü hizmetler karşılığında ödenmemiş olan emekli ikramiyelerinin ödenmesine ilişkin maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilen maddeye göre;

  • 7 Ocak 2015’ten önce Emekli Sandığı iştirakçisi olarak emekli olanlar ile bunlardan emekli ikramiyesi almadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri karşılığında emekli ikramiyesi ödenecek.
  • Ödenecek olan ikramiye miktarının hesaplanması, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve ilgililerin emekli aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılara göre yapılacak.
  • 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye miktarı 50 TL'den aşağı olmayacak.
  • Bu düzenlemeden yararlanarak emekli ikramiyesi farkı alacak olanlara yapılacak ödeme en az 100 TL olacak.
  • Emekli ikramiyesi farkı alabilmek için, Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunmak gerekecek.
  • Hesaplanacak ikramiye farkının 7.500 TL’ye kadar olan kısmı, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde ilgililere ödenecek ve varsa kalan kısımları ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayında ödenecek.

Kabul edilen madde şöyle

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 226- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen, otuz tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 TL'den az olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla, 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır. Bu fıkra kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 TL'nin altında olamaz.

Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.”