2B kapsamında orman köylülerine satılacak tarım arazilerinde ödeme şartları yeniden belirlendi

Çalışanlar.Net-2B kapsamında orman köylülerine satılacak orman vasfını kaybetmiş tarım arazilerin satışında, yeni bazı kolaylıklar getirildi. Buna göre;

  • Taksitli satışlarda ödeme süreleri uzatıldı
  • Satış bedellerinin hesaplanmasında indirime gidildi.

15 Mart 2013 tarih ve 28588 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6444 sayılı kanuna göre 2B kapsamında satışı yapılacak yerlerin tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve  üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç başka yapı bulunmaması şartıyla satış fiyatının belirlenmesinde satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanacaktır.
Bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması hâlinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt malikinden tahsil edilir.
Hazineye ait tarım arazileri kiralayanlara satılması konusunda da bazı kolaylıklar getirildi
Buna göre, Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibarıyla en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuran ve idarece bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenlere yapılacak satış işlemlerinde belirlenecek fiyat, tarım arazisinin rayiç bedelinin yüzde ellisi olarak yeniden belirlenmiştir.(Daha öndeki oran yüzde yetmiş idi)
Bu arazileri yüzde elli şartıyla alanlar da tarımsal amaçların dışında kullanamayacaklardır.
Rayiç bedelin yüzde ellisine göre 2B satışı kapsamında tarım arazisi olanların satın aldıkları bu arazileri tarım arazisi dışında kullanamayacakları göz önünde bulundurulursa, başka amaçlarla tarım arazisi satın almak isteyen vatandaşların rayiç bedelinin yüzde yetmişi kuralına göre arazi satın almalarında fayda olabilir.
Tarımsal amaçlı kullanacağım diye tarım arazisi alıp başka amaçlar için kullananlardan, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca tahsil edilecektir.