Diyanet 2013 Yeterlik Sınav konuları nelerdir?

Çalışanlar.Net-Daha önce yayınlamış olduğumuz haberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı 2013 Yılı Yeterlik Sınav başvurularının online olarak alındığını duyurmuştuk. Bu defa başvuruda bulunan adaylar için önem arzeden Yeterlik Sınavı konularını ele alacağız.

2013 Yılı Yeterlik sınavı Kur’an kursu öğreticiliği, İmam-hatiplik ve Müezzin-kayyımlık olmak üzere 3 dalda yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu ilanda "Sınava giren adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesi “Eğitim Hizmetleri” sayfasındaki “Personel Yeterlikleri” kısmında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır." şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu açıklamayı da göz önünde bulundurarak yeterlilik sınavı adaylarının branşlar itibariyle karşılaşabileceği konular aşağıdaki gibidir:

1.  Kur’an kursu öğreticiliği için sınav konuları:

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (ibadet konuları),

d) Siyer ve ahlâk,

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sayfasında konuyla ilgili aşağıdaki özellikler sıralanmıştır:

Kur'an Kursu Öğreticiliği Yeterlikleri

A. TEMEL YETERLİKLER

a-Alan Yeterlikleri

1. 1. Kur'an' ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.

2. Kur'an'dan bazı bölümleri ezbere okur.

3. Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.

4. Kur'an mealini kullanır.

5. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.

6. Kur'an'ın ana konularını sıralar.

7. Kur'an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.

8. Temel tefsir kaynaklarını sayar.

9. Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.

10. Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.

11. Temel hadis kaynaklarını sayar.

12. İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.

13. Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.

14. Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.

15. Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.

16. Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.

17. Temel fıkıh kavramlarını bilir.

18. Temel fıkıh kaynaklarını bilir.

19. Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.

20. İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.

21. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.

22. Duanın bireye katkılarını açıklar.

23. Hz. Peygamberin hayatını bilir.

24. Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.

25. Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.

26. Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.

27. İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar.

28. İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.

29. Din-ahlâk ilişkisini açıklar.

30 Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.

31 Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.

32. Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.

33. Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır.

34. Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.

35. Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.

b-Genel Kültür Yeterlikleri

1. Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.

2. Türkiye'nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.

3. Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.

4. Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.

5. Din-kültür ilişkisini açıklar.

6. Din-birey ilişkisini açıklar.

7. Din-toplum ilişkisini açıklar.

8. Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.

9. Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.

10. Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.

c-Eğitme-Öğretme Yeterlikleri

1. Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.

2. Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

3. Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.

4. Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar.

5. Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.

6. Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.

7. Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

8. Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

9. Kur'an'ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

10. Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.

11. Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.

12. Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.

13. Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.

14. Bilgisayar ve Internet'i etkili kullanır.

15. Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.

16. Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.

17. Türkçe'yi doğru ve etkili biçimde kullanır.

18. Önemli gün ve gecelerde program düzenler.

19 Sorun çözme becerisine sahiptir.

B.ÖZEL YETERLİKLER

1. İman, ibadet ve ahlak esaslarını açıklar.

2. Yüzünden ve ezbere Kur'an öğretim tekniklerini bilir ve uygular.

3. Belli başlı tecvid kurallarını örnekleriyle açıklar ve uygular.

4. Kur'an okumada öğrencinin yaptığı yanlışlıkları tespit eder.

5. Bazı sure (Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman, Nebe sureleriyle Duha suresinden Nas suresine kadar) ve duaları ezbere okur.

6. Öğrencilerin psikolojik, sosyal, dinî ve ahlakî gelişim özelliklerini tanır.

7. Konuya uygun öğretim, yöntem ve tekniklerini seçer ve uygular.

8. Öğretim programına uygun araç-gereç ve materyalleri hazırlar.

9. Öğretim amaçlarına uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını belirler.

10. Günlük, ünite ve yıllık ders planları yapar.

11. Öğrencileri derse güdüler.

12. Öğrencilerin bağımsız düşünme becerilerini geliştirir.

13. Öğrencileri bir sonraki derse hazırlar.

14. Öğrencilere rehberlik yaparak olumlu davranmaya yönlendirir.

2.  İmam-hatiplik için sınav konuları:

a)  Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c)  Fıkıh (ibadet konuları),

d) Siyer ve ahlâk,

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sayfasında konuyla ilgili aşağıdaki özellikler sıralanmıştır:

İmam Hatiplik Yeterlikleri

A. TEMEL YETERLİKLER

a-Alan Yeterlikleri

1. 1. Kur'an' ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.

2. Kur'an'dan bazı bölümleri ezbere okur.

3. Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.

4. Kur'an mealini kullanır.

5. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.

6. Kur'an'ın ana konularını sıralar.

7. Kur'an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.

8. Temel tefsir kaynaklarını sayar.

9. Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.

10. Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.

11. Temel hadis kaynaklarını sayar.

12. İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.

13. Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.

14. Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.

15. Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.

16. Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.

17. Temel fıkıh kavramlarını bilir.

18. Temel fıkıh kaynaklarını bilir.

19. Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.

20. İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.

21. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.

22. Duanın bireye katkılarını açıklar.

23. Hz. Peygamberin hayatını bilir.

24. Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.

25. Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.

26. Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.

27. İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar.

28. İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.

29. Din-ahlâk ilişkisini açıklar.

30 Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.

31 Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.

32. Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.

33. Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır.

34. Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.

35. Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.

b-Genel Kültür Yeterlikleri

1. Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.

2. Türkiye'nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.

3. Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.

4. Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.

5. Din-kültür ilişkisini açıklar.

6. Din-birey ilişkisini açıklar.

7. Din-toplum ilişkisini açıklar.

8. Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.

9. Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.

10. Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.

c-Eğitme-Öğretme Yeterlikleri

1. Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.

2. Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

3. Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.

4. Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar.

5. Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.

6. Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.

7. Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

8. Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

9. Kur'an'ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

10. Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.

11. Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.

12. Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.

13. Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.

14. Bilgisayar ve Internet'i etkili kullanır.

15. Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.

16. Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.

17. Türkçe'yi doğru ve etkili biçimde kullanır.

18. Önemli gün ve gecelerde program düzenler.

19 Sorun çözme becerisine sahiptir.

B-ÖZEL YETERLİKLER

1. Kur'an'ı, cemaat önünde tecvid üzere okur.

2. Dinî özel gün ve gecelerde Kur'an okur.

3. Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleri ile Duha suresinden Nas suresine kadar ezbere okur.

4. Kur'an'dan, okunması mutad olan kısımları (mihrabiye/aşr) okur.

5. Bütün namazları usulüne uygun kıldırır.

6. Günün anlam ve önemine ve cemaatin ihtiyaçlarına uygun hutbe hazırlar ve sunar.

7. Gerektiğinde cemaatin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun vaaz hazırlar ve sunar.

8. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.

9. Namazda okunan kısa sûrelerin anlamlarını bilir.

10. İlmihal konularını çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, seviyelerine uygun muhteva, yaklaşım ve yöntemlerle öğretir.

11. Yapılması mutad olan duaları Türkçeleriyle birlikte yapar.

12. Cemaatin iman, ibadet ve ahlak konularındaki sorularını cevaplandırır.

13. Yaz kurslarında öğreticilik yapar. Gerektiğinde müezzinlik yapar.

3.  Müezzin-kayyımlık için  sınav konuları:

a)  Kur’an-ı Kerim,

b) Akaid,

c)  Fıkıh (ibadet konuları),

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sayfasında konuyla ilgili yeterlilik sayılmamış olsa da biz, imam hatiplik için sayılan kriterlerin müezzin-kayyımlar için de geçerli olabileceği kanaatindeyiz.

Yeterlik Sınavı Kaynakları:

S.No

KİTAP ADI

İLGİLİ YETERLİK UNVAN GRUPLARI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1

Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

K.K.Ö., İ.H., M.K.

Komisyon

(DİB Yayınları)

2

İlmihal I. ve II. Ciltler

K.K.Ö., İ.H., M.K.

Komisyon

(TDV Yayınları)

3

Dini Kavramlar Sözlüğü

K.K.Ö., İ.H., M.K.

Komisyon

(DİB Yayınları)

4

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

K.K.Ö., İ.H.

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM

(DİB Yayınları)

5

Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi

K.K.Ö., İ.H., M.K.

Davut KAYA

(DİB Yayınları)

6

Kuranı Kerim’i Okumanın Faziletleri ve Okuma Kaideleri

K.K.Ö., İ.H., M.K.

Prof.Dr. İsmail KARAÇAM

7

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Allah” ve “Din” Maddeleri

K.K.Ö., İ.H., M.K

TDV Yayınları

8

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Ahlak” Maddesi

K.K.Ö., İ.H

TDV Yayınları

11 Mart 2012 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarlarını aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

11 Mart 2012 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları

Tüm adaylara başarılar dileriz...

Çalışanlar.Net