Devlet, Kamudaki taşeron işçiye kıdem tazminatı ödeyecek

Administrator 15 Temmuz 2014 1928 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Taşeron işçilerin kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin gibi sorunların çözümünde geri sayım başladı. Torba yasa ile taşeron çalıştırmayı öngören sözleşmeler 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

Devamını oku: Devlet, Kamudaki taşeron işçiye kıdem tazminatı ödeyecek

Madencilerin fazla çalışma ücret oranında artış

Administrator 19 Haziran 2014 991 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Maden işçilerinin zorunlu fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 100'ü oranında artırılarak ödenecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "torba tasarı" üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Devamını oku: Madencilerin fazla çalışma ücret oranında artış

Taşeron işçiler hangi hallerde kadroya geçirilmek zorundadır?

Administrator 09 Haziran 2014 1834 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

4857 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde belirtilen hallerin ihlal edilmesi ve bu durumun da mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde o işyerinde taşeron olarak çalışan işçiler kadroya atanmak zorundadır.

Devamını oku: Taşeron işçiler hangi hallerde kadroya geçirilmek zorundadır?

600 bin taşeron kamu işçisine kadroya alınma umudu doğdu.

Administrator 17 Ocak 2014 2435 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Yerel seçimlere 3 aydan az bir süre kala kamu, taşeron işçilerine kapıyı açmaya hazırlanıyor. Sayıları 600 bini bulan taşeron işçilerin kamuda kadrolu olması için karar alındığı öğrenildi.

Ocak sonu ya da şubat ortasına kadar Torba Yasa'ya bir madde eklenerek ya da Bakanlar Kurulu kararı ile kadro izni çıkacak

Devamını oku: 600 bin taşeron kamu işçisine kadroya alınma umudu doğdu.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin çözüm bekleyen sorunları

Administrator 10 Ocak 2014 1778 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Son yıllarda bazı kamu hizmetlerinin dışarıdan hizmet satın alma yöntemiyle yürütülmesi sonucunda devasa taşeron işçiler sınıfı oluşmuştur. Bu işçiler kamu hizmetini daha az sayıda kişi ile daha etkin bir şekilde görürlerken, maalesef bir çok alanda dezavantajları bulunmaktadır.

Devamını oku: Kamuda çalışan taşeron işçilerin çözüm bekleyen sorunları

"Taşeron işçiler ve kıdem tazminatı ülkenin büyük sorunudur."

Administrator 14 Aralık 2013 1364 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçiler ve kıdem tazminatı konusunun ülkenin büyük sorunu olduğunu söyledi.

Devamını oku: "Taşeron işçiler ve kıdem tazminatı ülkenin büyük sorunudur."

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

Administrator 12 Aralık 2013 942 Tıklamalar

Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sendika üyeliğinin kazanılması, sona ermesi ve üyelik aidatının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18 inci ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Dayanışma aidatı: Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanların, sonradan işyerine girip de üye olmayanların veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanların veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden doğan haklardan yararlanabilmesi için ödedikleri aidatı,

c) Tescil bilgisi: Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına esas alınan işyeri unvanı, işyerinin faaliyet gösterdiği işkolu ve işyerinde çalışan işçilerin sayısını,

ç) Üyelik aidatı: Sendikaya ödenecek üyelik aidatını,

d) Yetkili organ: Sendika tüzüğünde belirlenen ve sendika üyeliğine kabul ve ret işlemlerinde yetkili olan organı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşçi ve İşveren Sendikalarına Üyelik

Sendika üyeliği

MADDE 4 – (1) Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

(2) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir.

(3) İşçi ve işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olunması hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler, aynı işkolunda çalıştıkları işyeri sayısı kadar sendikaya üye olabilir.

İşçi sendikası üyeliğinin kazanılması

MADDE 5 – (1) Sendika üyelik başvurusu, işçi tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır. Üyelik bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

(2) Üyelik, yetkili organın e-Devlet kapısı üzerinden otuz gün içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir.

(3) Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

(4) Başvuru sahibi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusuna işlem yapılıncaya kadar e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunu geri alma hakkına sahiptir.

(5) Yetkili organ, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı yetkili organ tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir.

(6) Üyelik başvurusunun haksız bir nedenle reddedildiğini iddia eden işçi, beşinci fıkrada belirtilen bildirimin tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemede dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde, işçi mahkeme kararını Bakanlığa bildirir; bu karar Bakanlık tarafından e-Devlet kapısına tanımlanır.

(7) Mahkeme kararı ile kazanılan üyeliğin başlangıç tarihi, üyelik başvurusunun yetkili organ tarafından reddedildiği tarihtir.

(8) Yetkili organ tarafından Bakanlığa bildirilen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir.             e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, ilgili sendikanın Bakanlığa bildirileceği yetkili kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

Üyelik ve tescil bilgilerinin paylaşılması

MADDE 6 – (1) Bakanlık, sendika üyeliği bilgilerini düzenli olarak en geç her ayın son gününe kadar günceller. İşçi sendikalarının kurulu bulunduğu işkolundaki işyerlerinin tescil ve Bakanlık kayıtlarında bulunan üyelik bilgilerine, Bakanlıkça e-Devlet kapısı üzerinden verilecek yetkilendirmeyle ulaşılır.

İşveren sendikası üyeliğinin kazanılması

MADDE 7 – (1) Sendika üyelik başvurusu, işveren tarafından işyerinin veya işletmenin kurulu bulunduğu işkolunda faaliyet gösteren işveren sendikasına yazılı olarak yapılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organının almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir. İşveren sendikasına yapılan üyelik başvurusu sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

(2) Üyelik, yetkili organının başvuruyu kabulünü e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirmesi ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, yetkili organ tarafından üyelik başvurusunun kabul edildiğinin   e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihtir.

(3) Üyelik başvurusu, yetkili organ tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

(4) İşveren, üyelik başvurusu hakkında yetkili organ tarafından işlem yapılıncaya kadar üyelik başvurusunu geri alma hakkına sahiptir.

(5) Üyelik başvurusu yetkili organ tarafından reddedilirse, ret kararı sendika tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve yazılı olarak işverene tebliğ edilir.

(6) Üyelik başvurusunun haksız bir nedenle reddedildiğini iddia eden işveren, beşinci fıkrada belirtilen bildirimin tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemede dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde, işveren mahkeme kararını Bakanlığa bildirir, karar Bakanlık tarafından e-Devlet kapısına tanımlanır.

(7) Mahkeme kararı ile kazanılan üyeliğin başlangıç tarihi, üyelik başvurusunun yetkili organ tarafından reddedildiği tarihtir.

(8) Kesinleşen üyelikler, yetkili organ tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

(9) Sendika yetkili organı tarafından Bakanlığa bildirilen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. Sendika yetkili kullanıcıları aynı usulle değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, ilgili sendikanın Bakanlığa bildirileceği yetkili kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik ve Dayanışma Aidatları

Üyelik ve dayanışma aidatının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Üyelik aidatının miktarı, sendika ve konfederasyonların tüzüğünde gösterilir.

(2) Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir.

(3) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz.

(4) Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden itibaren geçerlidir. Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

Aidatların sendika hesabına yatırılması

MADDE 9 – (1) Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilerek ilgili sendikaya ödenir. Genel kurul kararı ile aidatlarda değişiklik yapıldığı takdirde, en geç bir ay içinde sendika tarafından aidat miktarı işverene bildirilir.

(2) İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikası veya toplu iş sözleşmesi yapılmamışsa ya da sona ermişse yetki belgesi alan işçi sendikası, aidatların işçilerin ücretlerinden kesilmesi için işverene yazılı talepte bulunur.

(3) İşveren aidatları kesmeye, kestiği aidatın türünü belirterek tutarı ile kesinti listesini sendikaya göndermekle yükümlüdür.

(4) Yukarıdaki hükümlere göre ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelikten çekilme

MADDE 10 – (1) İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir. Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

(2) İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya yapılır. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın örneği başvuruya eklenir. Çekilme bildirimi sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

(3) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

(4) Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde, yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

(5) Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulunduğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek bir önceki sendikasına yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder.

Sendika üyeliğinden çıkarılma

MADDE 11 – (1) Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurul tarafından verilir.

(2) Çıkarılma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve üyelikten çıkarılana yazı ile tebliğ edilir.

(3) Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.

(4) Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Sendika üyeliğinin çekilme ve çıkarılma dışındaki nedenlerle sona ermesi

MADDE 12 – (1) İşkolunu değiştiren işçi veya işverenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

(2) Bir yıldan fazla süreyle işsiz kalan işçinin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) İşçi ve işverenlerin konfederasyon, sendika veya şubelerinin yönetim, denetleme ya da disiplin kurullarında görev almaları sendika üyeliğini sona erdirmez.

(4) Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak bir yıl içerisinde aynı işkolunda çalışmaya devam edenler veya ara verdikten sonra bir yıl içerisinde tekrar çalışmaya başlayanlar ile konfederasyon, sendika ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

(5) İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve konfederasyonlardaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzel kişiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği sona ermez. Bu durumda işveren vekilinin sendika organları ve konfederasyonlardaki görevleri sona erer.

Sendika üyeliğinin askıya alınması

MADDE 13 – (1) Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin işçi sendikası ile üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Üyeliklerin bildirilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde kayıtlarında yer alan üye listelerini işçi sendikalarına gönderir. Sendikalar, varsa itirazlarını bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, itirazları en geç bir ay içinde karara bağlar.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci ve 7 nci maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 11 inci maddesinin ikinci fıkrası 7/11/2013 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Kamuda tüm taşeron işçilerin ‘asgari ücretten' çalıştırılması dönemi sona erecek.

Administrator 13 Kasım 2013 1808 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaşama geçirmeyi planladığı düzenlemeye göre, ‘Taşeron işçiyi asgari ücretle çalıştırırım' dönemi sona eriyor.

İlk olarak 1 milyona yaklaşan kamudaki taşeron işçiler için geçerli olacak uygulamayla önce bir ücret skalası belirlenecek, ücretler de bu skalaya göre farklılaşmak zorunda kalacak.

Devamını oku: Kamuda tüm taşeron işçilerin ‘asgari ücretten' çalıştırılması dönemi sona erecek.

Kamu işçilerine Bayram ikramiyesi ödenecek

Administrator 10 Ekim 2013 5857 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Kamuda çalışan işçilere dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 aylık ikramiye ödenmesine karar verildi.

İkramiyenin birinci yarısının 10/10/2013 tarihinde(yani bugün), diğer yarısının ise  24/12/2013 tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Devamını oku: Kamu işçilerine Bayram ikramiyesi ödenecek

İşçilerin talebiyle Başbakan Erdoğanın söylemleri uyumlu

Administrator 02 Ekim 2013 1699 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Daha önce sitemizde de yayınlanan haberde, 10. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışma hayatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve işçi memur ayrımını ortadan kadırmaya çalıştıklarını belirtmişti.

Devamını oku: İşçilerin talebiyle Başbakan Erdoğanın söylemleri uyumlu

Taşeron işçiler, her yıl işten çıkarılma korkusu yaşamayacak

Administrator 22 Eylül 2013 1397 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Çalışma hayatının önemli sorunlarından olan taşeron işçilerin kıdem tazminatı sorunu çözülüyor. Taşeronlarla ilgili hazırlanan yasa tasarısı taslağı, Meclis'in açılmasıyla birlikte yasalaşacak. Pakette taşeron işçilerin sorunlarının çözümünden doğum izninin artırılmasına, memurlar kanununda yapılacak değişiklikten işsizlik ödemelerinin artırılmasına kadar pek çok madde bulunuyor.

Devamını oku: Taşeron işçiler, her yıl işten çıkarılma korkusu yaşamayacak

Kamu işçi ücretlerine 2013 yılı için yüzde 8 zam yapılacak

Administrator 24 Temmuz 2013 2238 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Hükümet ile Türk-İş arasında dün varılan anlaşmayla; kamuda çalışan işçilere ilk ve ikinci 6 aylar için yüzde 4, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise yüzde 3 zam verilecek.

Devamını oku: Kamu işçi ücretlerine 2013 yılı için yüzde 8 zam yapılacak

Kadro isteyen 23 bin 4C'linin durumu toplu sözleşme görüşmelerinde masaya yatırılacak

Administrator 08 Temmuz 2013 1760 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, "Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme ve görüşmeler sırasında, 4-C'lilerin durumlarının daha da iyileştirilmesi konusunda sendika ile Hükümet arasında bir pazarlık olacağını biliyoruz" demesinin ardından sendikalar, toplu görüşmelerde hükümetle pazarlık olacak çalışmalarına başladı.

Devamını oku: Kadro isteyen 23 bin 4C'linin durumu toplu sözleşme görüşmelerinde masaya yatırılacak

Kamudaki 600 bin taşeron işçinin kadro talebi için çalışma başlatıldı

Administrator 02 Temmuz 2013 3692 Tıklamalar

ڪےÇalışanlar.Netڪے

Bakan Çelik, 'Sorunları çözecek yasa Ekim'de çıkacak' derken, kamudaki 600 bin taşeron işçinin kadro talebi için çalışma başlatıldı
Kamuda ve özel sektörde çalışan taşeron işçilerinin sorunlarının çözümü için düğmeye basıldı.
Devamını oku: Kamudaki 600 bin taşeron işçinin kadro talebi için çalışma başlatıldı