Asgari ücretliler için 2019 yılı ilave AGİ desteği ne zaman başlıyor.

Gelir Vergisi Kanununa göre, Türkiye'de artan oranlı vergilendirme sistemi olduğu için, asgari ücretle çalışanların maaşından yılın ikinci yarısında(Eylül ayında) %15 yerine %20 oranında gelir vergisi kesilmektedir. Bu durum, asgari ücretlinin eline geçen net maaşta azalma meydana getirmektedir.

2016 yılından beri, artan oranlı vergilendirme nedeniyle asgari ücretlinin net maaşında meydana gelen azalma, AGİ desteği ile gideriliyor.

Bu sene de aynı uygulamaya devam edilecek, asgari ücretlinin eline geçen net maaşta bir azalış meydana gelmeyecek.

Bu konuda mevzuat ne diyor?

 27 Mart 2018 tarih 30373 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ile aşağıdaki düzenleme yapılarak asgari ücretliye AGİ desteği uygulaması sürekli hale getirilmiştir.

MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32. maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

Buna göre, 2019 yılı "ilave AGİ desteği", Eylül ayı itibariyle başlıyor. Bu düzeltme işlemi, AGİ'ye ilave yapılarak yapıldığı için işveren bir maliyet oluşturmuyor.

Ancak, bordro yapıcıların "ilave AGİ desteği" düzeltmesi konusunda dikkatli davranmaları gerekecek.

Gerekli düzeltme işleminin, Ocak ayındaki net asgari ücretin altında kalmayacak şekilde yapılması gerekmektedir.