Adalet personeli 2013 yılında fazla mesai almaya devam edecek mi?

Çalışanlar.Net-Bu günlerde her kamu kurumu çalışanları gibi Adalet Bakanlığı çalışanları da 2013 yılında fazla mesai almaya devam edip etmeyeceklerini merak ediyor. (2013 yılında yeni fazla mesai kuralları ile ilgili haberimiz için tıklayınız..)

Öncelikle fazla mesai konusunda gelinen süreci özetlersek,

31.12.2012 tarihine kadar, 3717 sayılı Kanunun 2/A  maddesinde yer alan, “Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) ile Türkiye Adalet Akademisi kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. ” hükmü uyarınca, adalet personeline aylık 50 saat üzerinden mesai ücreti ödenmekteydi.

Ancak şu ana kadar yapılan mesai ödemelerine dayanak olan  8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi 666 sayılı KHK ile 31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı.  Kaldırılan hükmün uygulanmasına 31/12/2012 tarihine kadar devam edildi.

01.01.2013 tarihinden itibaren eski usulde mesai ödeme imkanı bulunmamaktadır. Bunun yerine yeni mesai uygulaması bazı kurallara bağlanmıştır.

Bu çerçevede,

  • 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere normal mesai uygulaması kalkmıştır.
  • Yeni yılda mesai, iş yoğunluğunun olduğu dönemle sınırlı olacak. Bu süre ayda elli saati ve yıl içinde altı ayı geçmeyecek.
  • Mesainin uygulanacağı yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşamayacak
  • İlgili kurumun önerisi ve maliye bakanlığının teklifi üzerine, her defasında bakanlar kurulu kararı ile mesai için onay alınacak.
  • Memurun diğer günlerde mesaiye kalması durumunda ise herhangi bir şekilde para ödemesi yapılmayacak. Ancak fazla mesaiye kalınan saatler toplanarak yıllık izne eklenecek.
  • Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir.
2013 yılı gelmeden Adalet Bakanlığı, gerekçelerini de göstererek Maliye Bakanlığı'ndan fazla mesai ödemesi talebinde bulunmuştur. Maliye Bakanlığı Adalet Bakanlığından aldığı bu talebi Bakanlar Kuruluna teklif olarak götürmesi ve Bakanlar Kurulu'nun da onay vermesi halinde, adalet personelinin ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti alması mümkündür.
Ancak bu konuda bu güne kadar Bakanlar Kuruluna böyle bir teklif gelmemiştir. Adalet Bakanlığı çalışanları sabırla fazla mesai konusunda yetkililerden açıklama beklemektedir.